Onu Renno Autokooli privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

Elektest OÜ (Onu Renno autokool) tegeleb Eesti Vabariigis sõiduõppeteenuse pakkumisega ja osutamisega Lõuna-Eestis. Järgnevas tekstis on toodud andmekaitse ja -töötlemise põhimõtted, mida Onu Renno autokool rakendab, et tagada Teie isikuandmete kaitse ja turvalisus.

Onu Renno autokool on võtnud kasutusele mõistlikud ja vajalikud meetmed Teie turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks ja järgib seejuures Euroopa Liidu GDPR andmekaitse üldmääruse põhimõtteid.

Privaatsusteatis kehtib kõikides Onu Renno autokooli tegevuskohtades ja veebikeskkonnas.   Onu Renno autokool töötleb isikuandmeid nii vähe kui võimalik, ent nii palju kui vajalik enda ülesannete ja kohustuste täitmiseks. Onu Renno autokool lähtub isikuandmeid töötlemisel Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

Ligipääs isikuandmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad ning andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga. Onu Renno autokool teeb kõik endast oleneva, et kaitsta isikuandmete sattumist isikute kätte, kellel puuduvad selleks õigused.

Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingute täitmiseks ning aitab meil pakkuda Teile paremaid teenuseid. Soovime, et oleksite teadlik, missuguseid isikuandmeid töötleme, missugune on isikuandmete töötlemise põhjus, kuidas isikuandmeid kasutame ning missugused on Teie õigused ja kohustused.

1. Privaatsusteatise ulatus

Käesolevas privaatsusteatises sätestatud põhimõtted kohalduvad Onu Renno autokooliga suhtlemisel üle maailma. Privaatsusteatis rakendub Teile näiteks, kui:

  •  Te kasutate Onu Renno autokooli teenuseid;
  •  Onu Renno autokool osutab Teile sõiduõpet;
  •  Te helistate Onu Renno autokooli kontakttelefonile;
  •  Te pöördute Onu Renno autokooli poole e-posti või muu sidevahendi kaudu;

Käesolev privaatsusteatis ei kohaldu Onu Renno autokooliga mitte seotud ettevõtete poliitikatele ja praktikatele.

Onu Renno autokool ei vastuta teiste ettevõtete privaatsuspoliitikate ja praktika eest, sh juhtudel, kui Onu Renno autokooli veebilehel on viidatud teiste ettevõtete veebilehtedele, ei kinnita Onu Renno autokool nende ettevõtete privaatsuspoliitikat või -praktikat.

2. Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk 

Onu Renno autokool kogub ja töötleb isikuandmeid ja muid andmeid sõiduõppeteenuse osutamiseks, muudel äritegevuslikel eesmärkidel, teenuste pakkumiseks, suhtlemiseks klientide, töötajate ja koostööpartneritega, päringutele vastamiseks ja taotluste lahendamiseks, teenuste turundamiseks, teenuste kvaliteedi hindamiseks, veebilehtede ja teenustega seotud klientide tagasiside töötlemiseks, pettuse või väärkasutuse tuvastamiseks ja ennetamiseks, turu-uuringuteks, tehniliste ja infoturbe tõrgete tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

Onu Renno autokool võib isikuandmeid töödelda tulenevalt õigustatud ärihuvidest, nt pettuse ennetamine; otseturundus; võrgu- ja infosüsteemide turvalisus; andmeanalüüs; teenuste täiustamine, muutmine ja parandamine; kasutamise suundumuste tuvastamine; turunduskampaaniate ja reklaami tõhususe kindlaksmääramine.

Onu Renno autokooli õigustatud huvid tulenevad äritegevusest ja -juhtimisest, et pakkuda Teile parimaid teenuseid ning veebilehtede, teenuste ja rakenduste parimat ja turvalisimat kasutuskogemust. Näiteks seisneb Onu Renno autokooli õigustatud huvi selles, et turundus oleks Teie jaoks asjakohane. Seega võime Teie andmeid töödelda eesmärgiga saata Teie huvidele vastavat turundusmaterjali. See võib kehtida ka isikuandmete töötlemise kohta, mida tehakse Teie huvides.

Kui töötleme Teie isikuandmeid lähtuvalt meie õigustatud huvidest, arvestame ja kaalume alati mistahes võimalikke mõjusid Teile (nii positiivseid kui ka negatiivseid) ja Teie isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Onu Renno autokooli õigustatud ärihuvid ei välista automaatselt Teie huve – me ei kasuta Teie isikuandmeid tegevusteks, mille korral meie huvid kaaluvad üles Teile avalduva mõju.

Isikuandmete Onu Renno autokoolile esitamine ei ole kohustuslik, kuid nende esitamisest keeldumine võib tähendada, et Onu Renno autokoolil ei ole võimalik Teile pakkuda teenuseid, vastata päringutele või lahendada taotluseid.

3.Isikuandmete kaitse põhimõtted

Onu Renno autokool rakendab isikuandmete puutumatuse ja kaitse tagamiseks füüsilisi, tehnilisi ja halduslikke kaitsemeetmeid, nagu lukud, elektrilised seiresüsteemid, tulemüür, pahavaravastased programmid ja rämpsposti filtreerimissüsteemid jms. Uuendame turbetehnoloogiat pidevalt. Võimaldame juurdepääsu Teie isikuandmetele vaid neile töötajatele, kes vajavad neid andmeid oma töö tegemiseks. Peale selle koolitame oma töötajaid seoses konfidentsiaalsuse tähtsuse, isikuandmete puutumatuse ja turvalisusega.

Näited peamistest olukordadest, kus Onu Renno Autokool võib töödelda Teie isikuandmeid

Onu Renno autokool töötleb Teie isikuandmeid näiteks järgmistel juhtudel, kui:

* sõiduõppeteenuse osutamisel;

* registreerite autokooli – registreerides õpilaseks (kohapeal, e-posti teel, telefoni teel, veebi kaudu) töötleme Teie andmeid (nimi, isikukood, aadress, kontaktandmed jne);

* registreerite oma lapse või eeskoste all oleva isiku meie autokooli – Töötleme Teie isikuandmeid ja kontrollime Teie seotust kliendiga;

* õpilane on märkinud Teid oma kontaktisikuks – töötleme Teie kontaktandmeid kliendiga seotud teabe edastamiseks;

* esitate meile ettepaneku või tänuavalduse – avaldame Teie nõusolekul Teie isikuandmed (nimi) meie töötajate seas või meie veebilehel;

* esitate meile kaebuse või teabenõude (sh sidevahendite kaudu) – kasutame Teie isikuandmeid kaebusega/teabenõudega seonduvate asjaolude väljaselgitamiseks ja kaebusele/teabenõudele vastamiseks. Kui olete saatnud meile päringu, millele saab vastata vaid mõni meie lepingulistest koostööpartneritest, siis edastame kirja õigele asutusele ja teavitame Teid sellest;

* kandideerite Onu Renno autokooli tööle – lähtume Teie enda poolt jagatud andmetest ning andmetest, mida on võimalik koguda avalikest allikatest. Saates meile oma CV, annate nõusoleku endaga ühenduse võtmiseks.

4.Töödeldavad andmed

Onu Renno autokool võib koguda ja töödelda Teie kohta järgmiseid andmeid:

* ees- ja perekonnanimi;

* elukoha andmed;

* kontaktandmed (telefoninumber, e-post, postiaadress jms);

* isikukood;

* dokumendiandmed (nt. dokumendi number jms);

* brauseri ja seadme andmed;

* küpsiste, pikslimärkide ja muu tehnoloogia abil kogutav teave;

* muud andmed, mis on vajalikud sõiduõppeteenuse osutamiseks.

5.Isikuandmete kogumise viis

Onu Renno autokool kogub Teie andmeid:

* otse Teie või Teie esindaja käest, kui registreerite end õpilaseks, suhtlete meiega sidevahendite kaudu;

* kaudsetest allikatest (nt avalikud andmebaasid, turunduspartnerid, sotsiaalmeedia, sh Teie lähedased või muul viisil seotud isikud ja teised kolmandad pooled).

 6.Isikuandmete kasutamine 

Onu Renno autokool võib kasutada Teie andmeid kasutada enda õigustatud ärihuvides, muu hulgas:

* Teiega tehingute sõlmimiseks;

* Teiega suhtlemiseks (nt teenuse osutamise tingimuste, taotluste ja päringute lahendamise teemal; läbirääkimiste pidamiseks jms);

* äritegevuse teostamiseks ja arendamiseks (nt andmeanalüüsiks, tegevuste auditeerimiseks, uute toodete ja teenuste arendamiseks, olemasolevate teenuste optimeerimiseks, kasutamise trendide tuvastamiseks, reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks);

* pettuste, rahapesu, kelmuste ja muude reaalsete ja võimalike keelatud või ebaseaduslike tegevuste jälgimiseks ja ennetamiseks;

* Teile Onu Renno autokooli ja teiste ettevõtete teenuseid puudutavate turundusteadete edastamiseks, sh pakkumised, kupongid või hüved, mis meie hinnangul võivad Teile huvi pakkuda. Sellised turundusteated võivad tulla otse meilt või läbi Onu Renno autokooli sidusettevõtete või kolmandate poolte;

* õiguslike, auditeerimist puudutavate, regulatiivsete, kindlustuse, turvalisuse ja töötlemise nõuete täitmiseks;

* avalike ja valitsusasutuste päringutele vastamiseks;

* õigusalaseks koostööks õiguskaitseasutustega või muudel õigusaktidest tulenevatel eesmärkidel;

7.Andmekaitse ja -töötlus Onu Renno autokooli veebikeskkonnas

Onu Renno autokool kogub Teie kohta andmeid, mis tulenevad www.onurennoautokool.ee või www.elektest.ee (edaspidi ka Veebikeskkond) kasutamisest, muu hulgas näiteks

1) kui Te registreerute Veebikeskkonnas õpilaseks, millisel juhul võidakse küsida Teie nime, kontaktandmeid ja isikukoodi;

2) kui Te osalete Onu Renno autokooli korraldatud või sponsoreeritud kampaanias;

3) kui Onu Renno autokool palub vastata küsitlustele, mida kasutatakse uurimuste, analüüsi või kliendigruppide mõõtmise eesmärgil;

4) turundamiseks;

5) Teiega suhtlemine (sh päringutele vastamine);

6) teenuste ja Veebikeskkonna täiendamiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks;

7) Teie teavitamiseks;

8) registreerimiste töötlemiseks;

9) küsitluste läbiviimiseks;

11) müügikampaaniate korraldamiseks.

Onu Renno autokool kogub Teilt teavet Veebikeskkonna kasutamise kohta seadmes oleva tarkvara ja muude rakenduste abil, näiteks:

1) logiteavet, sh Teie poolt veebikeskkonna kasutamise aeg ja kestus, otsingusõnad, mida Te veebikeskkonna kaudu sisestate ning mis tahes teave, mida säilitatakse küpsistes, mille Onu Renno autokool on Teie seadmesse salvestanud;

2) asukoha teavet, sh Teie kasutatava seadme GPS signaal või lähedalasuva WiFi leviala ja mobiilimastide teave, mida võidakse edastada Onu Renno autokoolile Veebikeskkonna kasutamise ajal;

3) muud andmed, sh Teie kasutatavad rakendused, külastatavad veebilehed ja info selle kohta, kuidas Teie suhtlete veebikeskkonna kaudu pakutava sisuga.

Onu Renno autokoolil on õigus koguda Teie kohta muud teavet Teie seadme või Teie veebikeskkonna kasutuse kohta erinevatel viisidel, mida Onu Renno autokool selgitab Teile kogumise hetkel või muul moel, Teie nõusolekul.

Teil on õigus teatud tüüpi isikliku teabe andmisest Onu Renno autokoolile keelduda, kuid see võib mõjutada Teie valikuid Veebikeskkonna kasutamisel.

Onu Renno autokoolil ning kolmandatel isikutel, kes vastutavad Veebikeskkonna teenuste toimimise eest, on õigus kasutada küpsiseid, tugisignaale (beaconeid) ja muid tehnoloogiaid veebikeskkonna teatud osades. Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver saadab veebibrauserile, ja mis koguvad teavet Teie arvuti, teleri, mobiiltelefoni või muu seadme kohta sel ajal, kui Teie veebilehte külastate. Need võimaldavad üksusel, kes pani küpsise Teie seadmesse, Teid üle veebilehtede, teenuste, seadmete ja/või brauserite ära tunda. Küpsised on muu hulgas funktsionaalselt ka kasulikud, nt

1) küpsised aitavad Onu Renno autokoolil ja kolmandatel isikutel kindlaks teha, millised veebikeskkonna osad ja sektsioonid on kõige populaarsemad ja need aitavad ära tunda, milliseid lehekülgi ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega nad nendel lehekülgedel kulutavad. Analüüsides sellist infot, saab Onu Renno autokool Veebikeskkonda paremini arendada, et vastata klientide ootustele ning vajadustele ja parandada kasutajakogemust;

2) küpsised aitavad Onu Renno autokoolil ja kolmandatel isikutel jälgida, milliseid reklaame olete Te näinud, et Teile ei kuvataks sama reklaami iga kord, kui Te kasutate Veebikeskkonda;

3) küpsised aitavad Onu Renno autokoolil ja kolmandatel isikutel pakkuda Teile asjakohast sisu ja reklaami, kogudes teavet veebikeskkonna ja teiste veebilehtede ning rakenduste Teiepoolse kasutuse kohta.

Kui Te kasutate Veebikeskkonda pääsemiseks veebilehitsejat, saate seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see kas lubab kõik küpsised, keelab kõik küpsised või teatab, kui küpsis saadetakse. Iga veebilehitseja on erinev, mistõttu tuleb Teil tuvastada „Abi“ / „Help“ menüüst, kuidas küpsiste seadeid muuta. Teie seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavat küpsiste kontrolli.

Teil on õigus küpsiste vastuvõtmisest keelduda, aktiveerides oma lehitsejas vastava küpsiste keelamise funktsiooni. Mõned teenused võivad olla loodud selliselt, et need töötavad ainult küpsiseid kasutades ning küpsiste blokeerimine võib mõjutada Teie võimalust neid teenuseid või teatud osi nendest kasutada.

Onu Renno autokool võib koos teatud kolmandate isikutega kasutada tehnoloogiat beacons (tugijaama saadetud paketid või „pikslid’), mille eesmärk on edastada teavet Teie seadmest serverile. Beaconid saab lisada veebi sisule, videotele ja e-kirjadele ning need võimaldavad serveril lugeda Teie seadmest pärinevat teatud liiki teavet; näha, millal olete vaadanud mingit konkreetset sisu või e-kirja, määrata kuupäeva ja kellaaega, millal vastavat beaconit vaatasite, ning Teie seadme IP-aadressi. Onu Renno autokool ja kolmandad isikud kasutavad beaconeid erinevatel eesmärkidel, sealhulgas veebikeskkonna kasutuse analüüsimiseks ning (koos küpsistega) sisu ja reklaami pakkumiseks vastavalt Teie eelistustele.

Onu Renno autokool võib kasutada veebimajakaid, mis on kinnitatud veebikeskkonda või e-mailile ja mis võimaldavad Onu Renno autokoolil muuhulgas kindlaks määrata, kas ja kui palju olete Teie mingit veebikeskkonna alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida elektroonilised kujutised (mh bännerid, pildid jne).

8. Isikuandmete ning muude andmete jagamine ja avaldamine

Isikuandmeid võib Onu Renno autokool edastada või avalikustada järgmistele kolmandatele isikutele:

  •  allhankijatele ja koostööpartneritele, kes töötlevad isikuandmeid Onu Renno autokooli õigustatud ärihuvide esindamise eesmärkidel. Onu Renno autokooli koostööpartnerid ja allhankijad võivad olla meedia-, turundus- või IT-ettevõtted, kes aitavad Onu Renno autokoolil arendada turundusmeetodeid, mis võimaldavad Onu Renno autokoolil pakkuda klientidele sihtturundust;
  • tarnijatele, kes pakuvad Onu Renno autokoolile infotehnoloogiateenuseid, nagu näiteks veebimajutus, andmeanalüüs, maksete töötlemine, tellimuste täitmine, infotehnoloogia ja seotud infrastruktuuri pakkumine, klienditeenindus ja e-kirjade haldus;
  • tarnijatele, kes aitavad Onu Renno autokooli loosimiste, võistluste ja teiste kampaaniatega;
  • kui olete loginud Onu Renno autokooli teenusesse kolmanda isiku teenuse (nt Facebooki) kaudu, edastatakse kolmanda isiku tehnoloogia kaudu kogutud andmed sellele kolmandale isikule automaatselt. Näiteks on Facebooki privaatsuspoliitika kohaselt Facebookis nähtavad konkreetsele teenusele antud “laigid”. Teilt palutakse kolmanda isiku privaatsustingimused läbi lugeda;
  • õiguskaitseorganitele, sest isikuandmeid võidakse avalikustada, kui see on vajalik õigusnormide järgimiseks või Onu Renno autokooli õigustatud huvide järgimiseks, nt pettuse, väärkasutuse või turvaprobleemide tuvastamine, nende eest kaitsmine või nende kõrvaldamine;

Onu Renno autokool võib kasutada kolmandaid isikuid, et edastada Teile huvipakkuvate toodete ja teenuste reklaami. Need ettevõtted võivad Teie brauserisse salvestada või sealt lugeda ainulaadseid küpsiseid (sh pikslimärke). Samuti võivad nad kasutada neid tehnoloogiaid ja Teie internetikasutuse kohta kogutud andmeid, et Teid erinevates seadmetes (näiteks mobiiltelefon ja arvuti) ära tunda.

9. Kolmandate isikute osutatavad teenused

Onu Renno autokooli veebilehed, sotsiaalmeedia kanalid, rakendused ja teenused võivad sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele. Onu Renno autokool ei vastuta isikuandmete töötlemise eest nendel veebilehtedel.

Teatud teenuste mõne osa kasutamiseks võivad olla ette nähtud isikuandmete töötlemise eritingimused. Teid teavitatakse nendest kolmanda isiku tingimustest ja teilt küsitakse sellise teenuse osa kasutamiseks nõusolekut. 

10. Isikuandmete säilitamine ning säilitamis- ja töötlemiskoht

Onu Renno autokool säilitab Teie andmeid nende kogumise eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul või pikemalt, kui seda nõuab seadus. Kui andmeid enam esialgsel eesmärgil vaja ei ole, kustutatakse need vastavalt Onu Renno autokoolis andmetöötlemise poliitikale ja protseduuridele.

Onu Renno autokool tagab, et Teie isikuandmeid töödeldakse alati vastavalt sellele privaatsusteatisele, isegi kui neid edastatakse väljapoole EMP-d. Väljapoole EMP-d edastatavad isikuandmed on kaitstud Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsusega või asjakohaste lepinguliste kokkulepetega (kas vastutava töötleja ja vastuvõtja(te) allkirjastatud lepingu tüüptingimuste või vastuvõtja ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield sertifikaadiga). Täpsema info saamiseks on võimalik Teil võtta Onu Renno autokooliga ühendust.

11. Teie õigused seoses andmete töötlemisega

Kui Onu Renno autokool töötleb isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus tuleneb Onu Renno autokooli õigustatud huvist, on Teil õigus konkreetsetest asjaoludest lähtudes esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid. Teil on alati õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui neid kasutatakse otseturunduse eesmärkidel. Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega Onu Renno autokooli registrites või saada teatis registrites selliste andmete puudumise kohta, välja arvatud õigusaktides sätestatud juhtudel.

Samuti on Teil õigus tutvuda registrisse kantud isikuandmete allikate ja nende kasutamise ning sihtriikidega, kuhu on isikuandmeid edastatud. Lisaks on Teil õigus töödeldavaid isikuandmeid parandada ja/või täiendada.

Juhul, kui soovite oma eespool nimetatud õigusi kasutada, on Teil võimalik pöörduda vastavasisulise taotlusega Onu Renno autokooli poole e-posti info@elektest.ee kaudu.

Teie nõusoleku tagasivõtmine ei muuda tagasivõtmisele eelnevat isikuandmete töötlemist õigusvastaseks.

12. Isikuandmete parandamine, töötlemise piiramine ja kustutamine

Onu Renno autokool on kohustatud põhjendamatu viivituseta parandama, kustutama või täiendama registrisse kantud isikuandmeid, kui need on tulenevalt töötlemise eesmärgist ebaõiged, ebavajalikud, ebatäielikud või aegunud. Onu Renno autokool peab samuti vältima selliste andmete levitamist, kui see võib kahjustada Teie isikuandmete kaitset.

Teil on õigus nõuda Onu Renno autokoolilt isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:

* kui olete vaidlustanud töödeldavate isikuandmete täpsuse;

* kui leiate, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid nende kasutamise piiramist;

* kui Onu Renno autokool ei vaja Teie isikuandmeid enam andmetöötluse eesmärkidel, kuid need on Teile vajalikud õiguslike nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või

* kui olete esitanud seoses isikuandmete töötlemisega vastuväite ELi isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt seni kuni Onu Renno autokool kontrollib, kas Onu Renno autokool või kolmanda isiku õiguspärased põhjused kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja/või vabadused. Kui olete taotlenud isikuandmete töötlemise piiramist eespool nimetatud põhjustel, teavitab Onu Renno autokool teid enne isikuandmete töötlemise piirangu lõpetamist.

Kui Onu Renno autokool keeldub Teie ebaõigete andmete parandamise taotlusest, teavitatakse Teid sellest kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis. Teatises märgitakse ka keeldumise põhjused. Sel juhul võib kõnealuses küsimuses pöörduda andmekaitse õigusvoliniku poole.

Onu Renno autokool teavitab isikuandmete parandamisest andmete vastuvõtjaid, kellele andmed on esitatud, ja ebaõigete isikuandmete allikat, välja arvatud juhul, kui see on võimatu või põhjendamatult keerukas.

13. Onu Renno autokooli privaatsusteatise muutmine ja kaebused

Elektest OÜ poole võib pöörduda kõikide Elektest OÜ isikuandmete töötlemisega seotud päringute ja kaebustega emailil:

info@elektest.ee

Onu Renno autokoolil on õigus ühepoolselt muuta eeltoodud privaatsustingimusi, ilma et Teid sellest eelnevalt teavitaks.

Kui Te pole rahul sellega, kuidas Onu Renno autokool on käsitlenud Teie isikuandmeid või Teie esitatud privaatsuspäringut või -taotlust, on Teil õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele

(Eesti Andmekaitseinspektsioon, https://www.aki.ee/).Scroll to Top